Nákupny poriadok

Tieto obchodné podmienky vznikli pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na adrese www.rockbaby.sk

 
1. Úvodné ustanovenia
  1.1.  Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých na základe kúpnej zmluvy, uzatváranej medzi českou spoločnosťou Rock Baby, s.r.o., so sídlom Pionýrská 17, 602 00 Brno, Česká Republika, IČ: 03452794, DIČ:CZ03452794 zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, sp. zn. C 84849 (predávajúca) a inou fyzickou či právnickou osobou (kupujúcim), prostredníctvom objednávky kupujúceho uskutočnenej na internetovom obchode predávajúceho www.rockbaby.sk (ďalej len „webová stránka“).
1.2.  Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením sa nemenia práva a povinnosti vzniknuté do doby účinnosti predošlého znenia obchodných podmienok, pričom kúpna zmluva je vždy uzatvorená v súlade s obchodnými podmienkami účinnými ku dňu uzatvorenia zmluvy.
1.3.  Kupujúci berie výslovne na vedomie, že predávajúci nie je slovenskou spoločnosťou a nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

2. Užívateľský účet
2.1.  Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke predávajúceho môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania a zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru.
2.2.  V prípade, že kupujúci nemá záujem o registráciu v obchode, môže kupujúci vykonávať  objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webovej stránky obchodu.
2.3.  Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
2.4.  Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
2.5.  Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržito, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.
 
3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
3.1.  Webová stránka obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim k predaju, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Zoznam tovaru na webovej stránke je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane všetkých súvisiacich poplatkov, okrem nákladov na prípadnú dopravu tovaru. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti do doby, kedy sú zobrazované  na webovej stránke obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.
3.2.  Webová stránka obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedených na webovej stránke obchodu platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
3.3.  Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovej stránke obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
-          objednávanom tovare a jeho množstve (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webovej stránky obchodu),
-          spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
-          informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru
(ďalej spoločne len ako „objednávka“).
3.4.  Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Ak je kupujúci spotrebiteľom s bydliskom na území Slovenskej republiky, potom odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 slovenského zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky toto doručenie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom rozhraní či objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
3.5.  Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
3.6.  Pokiaľ je kupujúcim podnikateľ, vzniká zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, kedy návrhom na uzatvorenie zmluvy je objednávka kupujúceho. Pokiaľ je kupujúcim spotrebiteľ, je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ponukou) umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na webovej stránke obchodu, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim (spotrebiteľom) a príchodom odoslanej objednávky predávajúcemu. Príchod predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom zaslaným na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Ponuka spotrebiteľovi je urobená s výhradou vyčerpania zásob.
3.7.  Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že pokiaľ k uzatvoreniu zmluvy dôjde, je predávajúci oprávnený od uzatvorenej zmluvy odstúpiť, pokiaľ bola zmluva uzatvorená s osobou, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila svoje povinnosti voči predávajúcemu.
3.8.  Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti  s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.
3.9.  Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Kupujúci mal možnosť sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámiť ešte pred uskutočnením objednávky.
3.10. Zmluvu je možné uzatvoriť len v slovenskom jazyku.

4. Cena tovaru a platobné podmienky
4.1.  Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy kupujúcemu môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
-          v hotovosti predávajúcemu na predajni Rock Baby, s.r.o., Palackého Třída 33, 612 00, Brno;
-          v hotovosti na dobierku v mieste určeným kupujúcim v objednávke;
-          bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho Číslo účtu: 2117058213/0800 (Česká spořitelna), IBAN: CZ75 0800 0000 0021 1705 8213, BIC/SWIFT: GIBACZPX, vedený u spoločnosti Česká spořitelna, a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“);
4.2.  Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.
4.3.  V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v okamžiku pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
4.4.  Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
4.5.  Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
4.6.  Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu nedaňový doklad- faktúru. Predávajúci nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Nedaňový doklad- faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju spolu s tovarom v tlačenej podobe.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim ako spotrebiteľom
5.1.  Pokiaľ je kupujúcim spotrebiteľ s bydliskom na území Slovenskej republiky, je pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, oprávnený odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty info@rockbaby.cz.
5.2.  Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.
5.3.  Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy týchto obchodných podmienok, ktorý je dostupný tu. Odstúpenie od zmluvy kupujúci odošle poštou alebo e-mailom na adresu predávajúceho Rock Baby, s.r.o., Palackého Třída 33, 612 00, Brno, info@rockbaby.cz.
5.4.  Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 5.1. vyššie.
5.5.  Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že ponesie náklady  spojené s vrátením tovaru predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
5.6.  Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
5.7.  Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa bodu 5.6. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
5.8.  Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
5.9.  Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

6. Preprava a dodanie tovaru
6.1.  Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve určené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
6.2.  Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s neprevzatím tovaru kupujúcim.
6.3.  V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
6.4.  Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.
6.5.  Predávajúci má povinnosť vybaviť a odoslať objednávku, na adresu uvedenú v objednávke, do 10tich pracovných dní (i) od prijatia objednávky, pokiaľ bude kúpna cena zaplatená v hotovosti, alebo (ii) od úhrady kúpnej ceny, pokiaľ bude kúpna cena platená bezhotovostne, a to pokiaľ je tovar skladom; pokiaľ tovar skladom nie je, počíta sa lehota až od dňa naskladnenia tovaru. Pokiaľ nebude možné tovar v termíne 10tich pracovných dní expedovať, oznámi to predávajúci kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. U vlastných návrhov (tovaru upravovaného podľa požiadaviek kupujúceho) sa môže líšiť termín dodania v závislosti na náročnosti  spracovania a dodania podkladov. Kupujúci bude o termíne dodania informovaný dopredu. V prípade dohodnutého osobného prevzatia platí ustanovenie tohto bodu primerane s tým, že v uvedených lehotách má predávajúci povinnosť odoslať kupujúcemu oznámenie o tom, že objednávka je pripravená k prevzatiu.

7. Zodpovednosť za vady tovaru
7.1.  Práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k prípadnému vadnému plneniu sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Českej republiky (najmä ustanoveniami § 1914 1925, § 2099 2117 a § 2161 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).
7.2.  Pokiaľ je kupujúcim nepodnikateľ (spotrebiteľ), alebo pokiaľ kupujúcim síce je podnikateľ, avšak pri uzavretí zmluvy nie je z okolností zrejmé, že sa kúpa týka jeho podnikateľskej činnosti, použijú sa na vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim taktiež ustanovenia tohto článku 7 obchodných podmienok; inak sa použijú len relevantné ustanovenia platných právnych predpisov a tento článok 7 sa nepoužije.
7.3.  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar nemá pri prevzatí vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci vec prevzal:
-          má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba takéto dojednanie, potom vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
-          sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
-          tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
-          je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
-          tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
7.4.  Pokiaľ sa prejaví vada tovaru v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.
7.5.  Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzkarne, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.
7.6.  Ak vytkol kupujúci predávajúcemu vadu oprávnene, nebeží doba pre uplatnenie práv z vadného plnenia po dobu, po ktorú kupujúci nemôže vadný tovar užívať.
7.7.  Ustanovenia bodu 7.5. a 7.6. sa nepoužijú:
-          u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná,
-          na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,
-          u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo
-          ak to vyplýva z povahy tovaru.
7.8.  Ak nemá tovar vlastnosti stanovené v bode 7.3., môže kupujúci požadovať i dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
7.9.  Právo na dodanie  nového tovaru, alebo výmenu súčastí má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci i právo od zmluvy odstúpiť.
7.10. Pokiaľ kupujúci od zmluvy neodstúpi alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčastí alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, rovnako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranej dobe alebo že by uskutočnenie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné obtiaže.
7.11. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred  prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu.
7.12. Ak má tovar vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak sa jedná o tovar predávaný za nižšiu cenu alebo o tovar použitý, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
7.13. Práva z vadného plnenia sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený, tj. na adrese Rock Baby, s.r.o., Palackého Třída 33, 612 00, Brno, a to písomne poštou, osobne na uvedenej adrese alebo e-mailom na adrese info@rockbaby.cz.
7.14. Ak uplatní kupujúci právo z vadného plnenia, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.

8. Ďalšie práva  a povinnosti zmluvných strán
8.1.  Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru alebo prevzatím tovaru, a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane neskôr.
8.2.  Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webovú stránku obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webovú stránku obchodu.
8.3.  Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webovej stránky obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webovej stránky obchodu. Webovú stránku obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, internetová adresa: http://www.soi.sk.
8.4.  Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku užitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

9. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení
9.1.  Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná českým zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, pretože k spracovaniu osobných údajov dochádza na území Českej republiky.
9.2.  Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov predávajúcim: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).
9.3.  Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, pre účely vedenia užívateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.
9.4.  Súhlas so spracovaním osobných údajov je udelený na dobu do odvolania súhlasu kupujúcim. Kupujúci môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to buď elektronicky na adrese info@rockbaby.cz alebo poštou oznámením zaslaným na adresu predávajúceho. Osobné údaje spracováva výhradne predávajúci. Kupujúci má právo na informácie o spracovaní osobných údajov, najmä právo žiadať predávajúceho alebo ním určeného spracovávateľa osobných údajov o vysvetlenie, odstránenie závadného stavu vrátane blokovania, vykonania opravy, doplnenia alebo likvidácie osobných údajov a právo obrátiť sa so svojím podnetom na český Úrad pre ochranu osobných údajov (Úřad pro ochranu osobních údajů). Svoje práva môže uplatniť písomnou žiadosťou na adresu predávajúceho. Predávajúci je oprávnený odovzdať osobné údaje kupujúceho dopravcovi za účelom doručenia tovaru kupujúcemu.

10. Záverečné ustanovenia
10.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho, ak je tento spotrebiteľom, ktoré vyplývajú z kogentných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, pokiaľ je táto miestom jeho bydliska.
10.2. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe českého živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoleniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva český Úrad pre ochranu osobných údajov (Úřad pro ochranu osobních údajů). Česká obchodná inšpekcia (Česká obchodní inspekce) vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržovaním českého zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. Pre predávajúceho je príslušná Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj, Třída kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno, Česká republika, Telefon: +420 545 125 911.
10.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
10.4. Kontaktné údaje predávajúceho sú: Rock Baby, s.r.o., Pionýrská 17, 602 00 Brno, telefón: +420608355370, e-mail: info@rockbaby.cz