Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky vznikly pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese www.rockbaby.cz
 
1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi Rock Baby, s.r.o., Palackého třída 195/33, 612 00, Brno, IČ:  03452794, DIČ: CZ03452794 (prodávající) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (kupujícím), prostřednictvím objednávky kupujícího uskutečněné na internetovém obchodu prodávajícího www.rockbaby.cz (dále jen „webová stránka“).
1.2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek, přičemž kupní smlouva je vždy uzavřena v souladu s obchodními podmínkami účinnými ke dni uzavření smlouvy.
 
2. Uživatelský účet
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží.
2.2. V případě, že kupující nemá zájem o registraci v obchodu, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webové stránky obchodu.
2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
3. Uzavření kupní smlouvy
3.1. Webová stránka obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.2. Webová stránka obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webové stránce obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webové stránce obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží a jeho množství (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webové stránky obchodu),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“)
3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.6. Pokud je kupujícím podnikatel, vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, když návrhem na uzavření smlouvy je objednávka kupujícího. Pokud je kupujícím spotřebitel, je návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránce obchodu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím (spotřebitelem) a dojitím odeslané objednávky prodávajícímu. Dojití prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem zaslaným na adresu elektronické pošty kupujícího. Nabídka spotřebiteli je činěna s výhradou vyčerpání zásob.
3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu. Kupující dále bere na vědomí, že pokud k uzavření smlouvy dojde, je prodávající oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit, pokud byla smlouva uzavřena s osobou, která dříve podstatným způsobem porušila své povinnosti vůči prodávajícímu.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
3.9. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit již před uskutečněním objednávky.
3.10. Smlouvu je možno uzavřít pouze v jazyce českém.
 
4. Cena zboží a platební podmínky
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupujícímu může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 - v hotovosti prodávajícímu na prodejně Rock Baby, s.r.o., Palackého třída 195/33, 612 00, Brno;
 - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 -  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 6231309379/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu se zbožím v tištěné podobě.
 
5. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím jako spotřebitelem
5.1. Pokud je kupujícím spotřebitel, je v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží); v takovém případě se na vztah mezi kupujícím a prodávajícím použijí ustanovení tohoto článku 5, přičemž pokud kupujícím není spotřebitel, ustanovení tohoto článku 5 se nepoužijí. Aby byla lhůta k odstoupení od smlouvy dodržena, je potřeba odeslat prodávajícímu odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty info@rockbaby.cz.
5.2. Kupující může pro odstoupení od smlouvy využít tento vzorový formulář tvořící přílohu těchto obchodních podmínek.
5.3. Odstoupení od smlouvy kupující odešle poštou nebo e-mailem na adresu prodávajícího Rock Baby, s.r.o., Palackého třída 195/33, 612 00, Brno, info@rockbaby.cz.
5.4. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.5. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy podle tohoto článku musí prodávajícímu zaslat zboží zpět na jeho adresu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je zboží odesláno před uplynutím 14 dnů. Kupující bere na vědomí, že ponese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
5.6. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Pokud je vrácené zboží poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.
5.7. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
5.8. Kupující bere na vědomí, že není oprávněn odstoupit od smlouvy způsobem dle tohoto článku, pokud bylo zboží upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
5.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží
6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
6.5. Prodávající má povinnost vyřídit a odeslat objednávku, na adresu uvedenou v objednávce, do 10ti pracovních dnů od (i) přijetí objednávky, pokud bude kupní cena zaplacena v hotovosti, nebo (ii) úhrady kupní ceny, pokud bude kupní cena placena bezhotovostně, a to pokud je zboží skladem; pokud zboží skladem není, počítá se lhůta teprve ode dne naskladnění zboží. Nebude-li možné zboží v termínu 10ti pracovních dnů expedovat, oznámí to provozovatel zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. U vlastních návrhů (zboží upravovaného dle požadavků kupujícího) se může lišit termín dodání v závislosti na náročnosti zpracování a dodání podkladů. Kupující bude o termínu dodání informován předem. V případě dohodnutého osobního převzetí platí ustanovení tohoto bodu přiměřeně s tím, že v uvedených lhůtách má prodávající povinnost odeslat kupujícímu oznámení o tom, že objednávka je připravena k převzetí.
 
7. Odpovědnost za vady
7.1. 7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Pokud je kupujícím nepodnikatel (spotřebitel), nebo pokud kupujícím sice je podnikatel, avšak při uzavření kupní smlouvy není z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, použijí se na vztah mezi kupujícím a prodávajícím také ustanovení tohoto článku 7 obchodních podmínek; jinak se použijí pouze relevantní ustanovení platných právních předpisů, tento článek 7 se nepoužije.
7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.4. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
7.5. 7.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
7.6. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží doba pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
7.7. Ustanovení bodu 7.5. a 7.6. se nepoužijí:
- u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
- na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
- u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
- vyplývá-li to z povahy zboží.
7.8. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v bodu 7.3., může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
7.9. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
7.10. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
7.11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu.
7.12. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
7.13. Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, u kterého zboží bylo koupeno, tj. na adrese Rock Baby, s.r.o., Palackého třída 195/33, 612 00, Brno, a to písemně poštou, osobně na uvedené adrese nebo e-mailem na adrese info@rockbaby.cz.
7.14. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží nebo převzetím zboží, a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane později.
8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webovou stránku obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webovou stránku obchodu.
8.3. Kupující není oprávněn při využívání webové stránky obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky obchodu. Webovou stránku obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
8.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů prodávajícím: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
9.4. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu do odvolání souhlasu kupujícím. Kupující může svůj souhlas kdykoli odvolat, a to buď elektronicky na adrese info@rockbaby.cz nebo poštou oznámením zaslaným na adresu prodávajícího. Osobní údaje zpracovává výhradně prodávající. Kupující má právo na informace o zpracování osobních údajů, zejména právo žádat prodávajícího nebo jím určeného zpracovatele osobních údajů o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Svoje práva může uplatnit písemnou žádostí na adresu prodávajícího. Prodávající je oprávněn předat osobní údaje kupujícího dopravci za účelem doručení zboží kupujícímu.
 
10. Závěrečná ustanovení
10.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
10.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
10.3. Kontaktní údaje prodávajícího Rock Baby, s.r.o., Palackého třída 195/33, 612 00, Brno, telefon: +420608355370, e-mail: info@rockbaby.cz
 


Brno, 2. 10. 2014